CATEGORY
รายงานประจำปี
หนังสือ
โบรชัวร์
อินโฟกราฟฟิก
วีดีโอคลิป
โปสเตอร์
การประกวดตราสัญลักษณ์ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards)
งานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาความยากจน”
เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรม "OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ"
Learning Station STEAM4INNOVATOR
สัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมสมุนไพรไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
สัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านอาหารออกแบบสำหรับโรค : ทิศทางและข้อพิจารณา”
การประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019"
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
สัมมนา “International Collaborative Network (ICN)”
NIA เปิดบ้านเฟ้นหา เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือจบไปแล้วไม่เกิน 3 ปี
แถลงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม 2562
ก้าวสู่ความเป็นสุดยอด…นวัตกรรมการเกษตร
นวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน
นวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่เป้าหมาย
อบรมเชิงปฏิบัติสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (IFI)
สัมมนา “AGTECH INNOVATION FORUM @สุรนารี”